Flevoland gaat de diepte in op zoek naar de wensen voor wonen met zorg

Flevoland wil ruimte bieden om te bouwen en om de woonwensen van mensen te realiseren. Daar hoort ook een modern aanbod in levensloopbestendig wonen, welzijn en zorg bij. De vraag naar woningen blijft onverminderd hoog. Ook onder ouderen en mensen met een zorgvraag. Met het onderzoek Verkenning Wonen met Zorg in Flevoland 2020-2040 kreeg de provincie Flevoland in 2021 een beeld van de vraag, het aanbod en het tekort van woonzorg-woningen in Flevoland. Nu de aantallen bekend zijn, start er een aanvullend onderzoek naar de woonwensen van inwoners om meer duidelijkheid te krijgen over hoe de woningen, buurten en zorg er in de toekomst uit moeten zien.

Companen voert het onderzoek uit in opdracht van de provincie Flevoland. De onderzoeksopzet is zowel met de Flevolandse gemeenten als met een klankbordgroep besproken en aangescherpt. In de week van 23 mei 2022 start de eerste enquête. De uitkomsten van het verdiepende onderzoek verwacht Companen eind 2022 te delen met de betrokken partijen. Het onderzoek is een van de activiteiten uit de Flevolandse woonagenda. De provincie betrekt de onderzoekresultaten bij het programma Flevoland bouwt voor Nederland (100.000 woningen) en stelt deze ter beschikking aan onder meer de gemeenten, de corporaties, het Zorgkantoor, aanbieders wonen en zorg en de Taskforce Wonen.

Opzet onderzoek

Companen voert het onderzoek uit onder de inwoners van de Flevolandse gemeenten, waar mogelijk via de lokale burgerpanels. Door middel van een vragenlijst brengen zij de woonwensen in beeld. Via interviews met (toekomstige senioren) en (begeleiders van) zorgbehoevenden gaat Companen dieper in op deze woonwensen. Daarna volgt een analyse van de woonstijlen en van de geschiktheid van het woningaanbod voor wonen met zorg. De eerste uitkomsten bespreekt Companen in meerdere werksessies met de provincie, gemeenten, een klankbordgroep en overige betrokken organisaties, om eind 2022 het definitieve onderzoeksrapport op te kunnen leveren.

Waardevolle bijdrage van klankbordgroep

In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers vanuit wonen en zorg die lokaal of regionaal actief zijn in Flevoland. Denk hierbij aan onder meer de woningcorporaties, makelaardij als ook de zorgaanbieders Woonzorg Flevoland, Coloriet, Triade en Kwintes. Het zorgkantoor, de Flevolandse patiëntenfederatie en de Samenwerkende Ouderenbonden Lelystad denken eveneens mee. In de eerste bijeenkomst met de klankbordgroep gaven de organisaties hun waardevolle reacties op de onderzoeksopzet en de vragenlijsten. Een aantal uitspraken:

“Kijk niet alleen naar de woning maar ook naar elementen in de buurt. Voorzieningen en de aanwezigheid van een sociaal netwerk zijn belangrijk!”,

“Het lijkt erop dat wat nu gebouwd wordt, vooral gericht is op starters en doorstromers en minder op 55+ers en zorgbehoevenden.”

Verkennend onderzoek vraagt om nieuwe (ver)bouwopgave

De resultaten van het eerste onderzoek van ABF Research laten zien dat de vraag naar woonzorgwoningen toeneemt. Niet alleen onder ouderen maar ook onder andere zorgbehoevenden. Het is daarom belangrijk dat er bij de ontwikkeling van nieuwe woningen of het verbouwen van bestaande woningen in de toekomst voldoende huizen zijn waar vanuit zorg aangeboden kan worden. Lees het gehele onderzoek terug op flevoland.nl/wonen.

Minister De Jonge gaf recent aan dat er voldoende huisvesting moet komen voor diverse aandachtsgroepen. Provincie Flevoland sluit met de onderzoeken Wonen met Zorg aan op deze oproep door de woonwensen van een in Flevoland grote aandachtsgroep (ouderen en mensen met een zorgvraag) in beeld te brengen.

Flevolandse Woonagenda als inbreng

Flevoland wil ruimte bieden om te bouwen en om de woonwensen van mensen te realiseren. Ruimte voor de Flevolander én voor de mensen die in Flevoland willen wonen. Niet alleen in de vorm van woningen maar ook met de bijbehorende voorzieningen voor zorg en welzijn of een goede bereikbaarheid. We bouwen samen aan de Flevolandse samenleving van de toekomst.

Provinciale Staten stelden de Flevolandse Woonagenda vast op 13 oktober 2021. In de woonagenda staan activiteiten die eraan bijdragen dat het in Flevoland goed wonen is voor iedereen. De Flevolandse woonagenda brengt o.a. met hulp van dit onderzoek naar Wonen en Zorg, kwalitatieve input voor het programma Flevoland bouwt voor Nederland. In dit programma werkt Flevoland aan de vraag vanuit de Tweede Kamer om 100.000 woningen in Flevoland te kunnen bouwen (motie Koerhuis over 100.000).

“Een van de activiteiten uit de woonagenda is het onderzoek naar de ontwikkeling van vraag en aanbod van Woningen met Zorg tussen 2020 en 2040. Provinciale Staten heeft hier op initiatief van 50PLUS speciale aandacht voor gevraagd. Het doen van onderzoek is van belang om voor de toekomst de juiste keuzes te kunnen maken”, aldus gedeputeerde Jan de Reus.

Meer informatie over de woonopgave in Flevoland en de Flevolandse woonagenda is te lezen op www.flevoland.nl/wonen.

Met het versturen van uw reactie verklaart u dat u akkoord gaat met de voorwaarden voor reageren.